ಕನಸಿನ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
1) ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಮಾಸ ಪಾಕ್ಷಿಕ ವಾರ ಮತ್ತು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರತಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾಸ,ಪಾಕ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗುವುದು.

2) ಟಿ.ವಿ 23 ಕನ್ನಡ ಆನ್ ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಟಿ.ವಿ. ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಟಿ.ವಿ23 ಕನ್ನಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

3) ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಡಲು whatsapp no.9343996622 ವಾರ/ಪಾಕ್ಷಿಕ/ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ whatsapp no.9343996611 ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ – kanasinabharath@gmail.com ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಬೇಕು.

4) ಆಪೀಸ್ ದೂರವಾಣಿಗಳು-080-23307404, 9380358591, 8088121915, 9663115014, 9008245730(official whatsApp no.) ಸಂಪಾದಕರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 9916963121 (ಕಾನೂನು ರಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ)
5)ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಸುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗಂಗಾಧರ್.ಎಸ್ 9663115014 (24×7 ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು )

6) Phone pay/ Google pay no.9916963121
Accounts- KANASINA BHARATHA Bank of indiaa/c no. 840610110009713 IFSC CODE: BKID0008406 Branch :Rajajinagar Branch Bangalore,
KANASINA BHARATHA Syndicate Banka/c no. 04362010096255IFSC CODE: SYNB0000438Branch :Rajaji nagar Branch Bangalore,
KANASINA BHARATHA Vijaya Banka/c no. 120100301000571IFSC CODE: VIJB0001201WEST OF CHORD ROAD Bangalore ಮಾತ್ರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X